فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

آخرين دروس

سال تحصیلی 93-94
درس چهارشنبه 20/03/94-فرق عامین من وجه در باب اجتماع امر و نهی و تعادل و ترجیح[1]

گفتیم مرحوم مظفر[2] مسأله ای را مطرح کرده است و آن اینکه علماء در مورد عامین من وجه در دو مقام بحث می کنند. گاه آن را در مقام اجتماع امر و...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 19/03/94-تعارض در عامین من وجه[1]

بحث در عامین من وجه است که در موقع اجتماع با هم تعارض دارند. گفتیم اگر دو خبر را با هم نسبت دهند خالی از چهار صورت نیست یا از نظر مضمون...

سال تحصیلی 93-94
درس دوشنبه 18/03/94-جواز و عدم جواز تعدی به مرجحات غیر منصوص[1] [2]

بحث در این است که آیا می توان از مرجحات منصوص به غیر آن هم تعدی کرد یا نه. مثلا یکی از دو راوی ضابط است ولی دیگری اضبط است یا یک روایت...

سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 17/03/94-آیا اخذ به مرجحات واجب است یا مستحب

هل الاخذ المرجحات واجب او مستحب؟یعنی مرجحاتی که در روایات مقبوله ی عمر بن حنظله و دیگر روایات آمده است که بر پنج مورد بالغ می شود آیا واجب است اخذ شود یا اینکه...

سال تحصیلی 93-94
درس شنبه 16/03/94-مرجحات باب تعارض

سخن در مورد روایاتی که مخالف کتاب خداوند و سنت رسول خدا (ص) باشد. گفتیم این روایات بر دو طائفه تقسیم می شود. یک طائفه مربوط به روایات واحده است که معارض ندارد...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 12/03/94- مرجحات روایی در مقبوله ی عمر بن حنظله[1] [2]

بحث در مرجحاتی است که در مقبوله ی عمر بن حنظله آمده است.اولین مرجح صفات قاضی و به بیانی صفات راوی[3] [4] بود.مرجح دوم شهرت عملیه[5] است و آن اینکه اگر یک از دو نفر...

سال تحصیلی 93-94
درس دوشنبه 11/03/94-ترجیح در صفات راوی و روایت[1] [2] [3]

گفتیم معروف ترین روایت در مسأله ی تعادل و ترجیح مقبوله ی عمر بن حنظله[4] [5] است. آن را مقبوله می گویند زیرا اصحاب آن را تقبل به قبول کرده اند.در جلسه ی قبل بخش...

سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 10/03/94-روایات داله بر مرجحات

سخن در اینجا است که مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین چیست. قاعده ی اول در اینجا که همان حکم عقل است تساقط می باشد. شارع در اینجا حکمی بر خلاف حکم...

سال تحصیلی 93-94
درس شنبه 09/03/94- روایات داله بر تخییر بین دو خبر متعارض

گفتیم بر فرض اینکه اخبار تخییر قابل قبول باشد سه مسأله مطرح می شود. البته این بحث ها فرضی است.البحث الثانی: هل التخییر فی المسألة الاصولیة او المسألة الفرعیةبنا بر این که ما بین دو...

سال تحصیلی 93-94
درس چهارشنبه 06/03/95-اخبار توقف و جمع بین این اخبار و اخبار تخیر

بحث در قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین است. گفتیم سه گروه روایت در این مورد وارد شده است. گروه اول روایات تخییر بود که در جلسه ی قبل بررسی کردیم و گفتیم نمی...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 05/03/94-مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین

بحث در مقتضای قاعده ی ثانویه در خبرین متعارضین است. گفتیم قاعده ی اولیه اقتضای تساقط دارد. البته قاعده ی اولیه هنگامی حجّت است که دلیلی از شرع وارد نشود و الا حجّت...

سال تحصیلی 93-94
درس دوشنبه 04/03/94-مقتضای قاعده بر اساس قول به تصویب

گفتیم دو روایت متعارض نه در دلیل مطابقی خود حجّت هستند و نه در مدلول التزامی. محقق نائینی[1] قائل است که دو خبر متعارض در مدلول مطابقی با هم تعارض دارند ولی در مدلول...

سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 03/03/94-مقتضای قاعده ی اولیه در متعارضین[1]

ما هو مقتضی القاعدة الاولیة فی المتعارضین:خبرین متعارضین را گاه از نظر طریقیت بحث می کنیم و گاه سببیت. سببیت همان تصویب است و بعدا آن را مطرح می کنیم. و اما در مورد...

سال تحصیلی 93-94
درس شنبه 02/03/95-صوری از تعارض غیر مستقر و تعارض در بیش از دو دلیل

بحث در تعارض متزلزل است و سخن در موارد شش گانه ای است که محل بحث است که چگونه باید تعارض را در آن علاج کرد.الصورة السادسة: فی دوران الامر بین التقیید و...

سال تحصیلی 93-94
درس چهارشنبه 30/02/94-صوری از تعارض غیر مستقر[1] [2]

بحث در تعارض متزلزل است و سخن در موارد شش گانه ای است که محل بحث است که چگونه باید تعارض را در آن علاج کرد.الصورة الثالث: اذا دار الامر بین النسخ و التخصیصگفتیم...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 29/02/94-صوری از تعارض غیر مستقر[1] [2]

گفتیم قاعده ای وجود دارد به نام: «الجمع مهما امکن اولی من الترک» [3] [4] و گفتیم که محل اجرای این قاعده در تعارض های غیر مستقر[5] می باشد. بعد گفتیم که شیخ انصاری...

سال تحصیلی 93-94
درس دوشنبه 28/02/94-تعارض غیر مستقر و تقدیم اظهر بر ظاهر

گفتیم تعارض بر دو قسم[1] [2] است: گاه بدوی است که به آن تعارض غیر مستقر می گویند. اگر فقیه اندکی فکر و تأمل کند تعارض را سریعا برطرف می کند. گاه تعارض مستقر...

سال تحصیلی 93-94
درس یکشنبه 27/02/94-علت تعارض در روایات اهل بیت[1]

بحث در این است که چرا در اخبار ائمه، روایات متعارض زیاد مشاهده می شود. این بحث در رسائل و کفایه نیست.گفتیم که از این مشکل دو جواب داده اند. جواب اول که...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 23/02/94-حکومت و تخصیص

تعارض بر دو گونه است. گاه تعارض غیر مستقر است و گاه مستقر می باشد.گاه دو روایت که با هم متعارض هستند تعارضشان بدوی و متلزلزل است و مستقر نمی باشد و با...

سال تحصیلی 93-94
درس سه شنبه 22/02/94-نسبت امارات به اصول شرعیه[1]

بحث در تعریف یک سری اصطلاحات بود و به بحث ورود رسیدیم و گفتیم که به این معنا است که احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را به عنایت تشریع[2] کنار زند.بعد در نسبت...